dilluns, 27 de maig de 2013

PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG.

El proper dijous, 30 de maig, a les 20,30 hores, tindrà lloc el Ple Ordinari corresponent al mes de maig de 2013, amb el següent Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, d'un parell d'actes, les corresponents als Plenaris de 27 de març i 23 d'abril.
2. Informe d'intervenció sobre compliment de la "Ley de medidas de lucha contra la morosidad".
3. Aprovació, si s'escau, dels Estatuts del Centre de Voluntariat de l'Ajuntament de Beneixama.
4. Mocions i proposicions d'urgència.
5. Decrets d'alcaldia.
6. Informes d'alcaldia (prepareu-vos).
7. Precs i preguntats.


AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!

diumenge, 26 de maig de 2013

TAXES PISCINA MUNICIPAL: RECLAMACIONS.

Ja havíem dit a una de les anteriors entrades que el BOP d'Alacant, (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante), ens indicava que els qui no estiguérem d'acord amb l'augment del 25% de les taxes de la Piscina Municipal de Beneixama, aprovades pel Grup Popular de l'Ajuntament del mateix poble, encapçalat per l'Alcalde també de Beneixama, que amb el seu vot de qualitat (en primera i única votació) va desfer l'empat a vots i va permetre l'aprovació d'aquesta pujada abusiva, podíem presentar les oportunes reclamacions.


Nosaltres, que som persones obedients i sempre fem cas del que diu el BOP, sinó sempre, quasi sempre, hem presentat les reclamacions pertinents, ja què no ens pareix bé aquesta pujada tan gran dels preus i de manera lineal a tot tipus d'entrades, abonaments, abonaments familiars ... etc.

Deixem ací la nostra reclamació en format text per si de cas algú més vol utilitzar-la per presentar-la a l'Ajuntament. Si copieu i apegueu al word podeu modificar el que vulgueu.N'Antonio Teodoro Valdés Vidal
Alcalde President del M.I. Ajuntament de BeneixamaEl grup municipal Junts per Beneixama, representat per ---------------------- amb DNI nº -----------------


EXPOSA

-       Que amb data 26 d’abril de 2013 s’ha publicat al BOP una modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la Piscina Municipal i Instalacions Esportives a l’aire lliure, aprovada provisionalment al Plenari de l’Ajuntament de Beneixama en sessió celebrada el dia 23/04/2013 amb els vots en contra dels partits de l’oposició.

-       Que segons el que disposa l’article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de les Hisendes Locals, l’expedient està sotmés a informació pública per a poder presentar les reclamacions que s’estimen oportunes.

-       Que en la esmentada modificació de l’ordenança fiscal s’aprova un augment del 25% en les entrades a la Piscina Municipal per al present any 2013, així com en tots els abonaments, mensuals o familiars.

-       Que aquest augment no ha estat degudament justificat per l’equip de govern amb cap informe tècnic ni econòmic que indique la seua necessitat, ja que al plenari municipal tan sols es va presentar un balanç econòmic molt poc detallat. De fet, les despeses de personal de manteniment de la piscina, que ens semblen a totes llums excesives, van ser justificades de paraula al plenari per la existència de pressupostos demanats a empreses de serveis i que, segons la regidora de personal, presentaven xifres semblants, pressupostos que no figuraven a l’expedient del plenari ni s’han aportat en cap moment.

-       Que abans de fer un augment de preus tan gran com el que es proposa caldria estudiar, per una banda les despeses i, per altre, la gestió de la piscina, per vore la forma d’optimitzar tots els recursos de que es disposa.

-       Que, a més a més, l’augment de preu es fa de forma lineal per a tots els tipus d’entrada (entrades individuals, abonaments mensuals, abonaments familiars...), quan considerem que, tractant-se d’una  piscina municipal, es fa necessari afavorir els abonaments, que és la forma més utilitzada per la gent del poble.

-       Que una pujada de preus del 25% és abusiva, perquè supera en més del doble l’augment de l’IPC des de l’últim augment.

-       Que no s’ha tingut en compte el possible impacte negatiu en el nombre d’entrades venudes que pot tindre aquesta pujada de preus.

-       Que la Piscina Municipal és un servei públic que l’Ajuntament presta a la ciutadania i que, per tant, no es pot mirar només el factor econòmic, sino el benefici social d’aquest servei.

-       Que la continuitat d’aquest servei municipal amb el nivell de qualitat en que s’ha vingut prestant des de la seua inauguració depén de que els governants en fem una gestió seriosa, eficaç i sostenible, pensant sempre en el benefici de la població.

-       Que no hi ha res que justifique la urgència del tràmit ni la necessitat de modificar l’ordenança sense temps d’estudiar i valorar correctament les dades ni de buscar alternatives.


Per la qual cosa

SOL·LICITA

-       Es facen estudis rigurosos i exhaustius per tal de tindre una visió global del funcionament de la piscina municipal que permeta optimitzar la gestió de tots els recursos de que disposa i que, a la llum d’aquests estudis es prenguen les decisions oportunes.

-       Es paralitze la modificació de l’ordenança municipal esmentada fins que s’hagen fet i valorat els estudis sol·licitats en el punt anterior.
En Beneixama, a 22 de maig de 2013

CONCERT VERDI-WAGNER.

Ahir dissabte, mentre els alemanys es marcaven gols a ells mateix, la Banda de Música La Pau li va oferir, al públic no massa nombrós que hi va assistir a l'Auditori, un concert per celebrar el bicentenari del naixement de dos músics "importants": Richard Wagner i Giuseppe Verdi, quasi res.

Programa del concert:

Cor de Peregrins de Tannhäuser (Wagner).Gran marxa de l'òpera Aida (Verdi).Preludi de Parsifal (Wagner).Gran marxa de Tannhäuser (Wagner).Obertura de La Forza del Destino (Verdi).Obertura de Rienzi (Wagner).I el bis final de Verdi: Va pensiero de l'òpera Nabucco.Però, abans del "Va pensiero", el director de la Banda ens aportà un senzill motiu de reflexió sobre "la debilitat" de la Cultura, musical en aquest cas, seguint els passos de Ricardo Mutti al Teatro de l'Òpera de Roma el 2011, i salvant les distàncies. 

Aquesta suposada "debilitat" del món cultural, del món educatiu, de l'investigador, del sanitari, del sector de la dependència, dels qui no tenen feina, dels qui no n'han tingut mai, ..., dels més dèbils, és més la debilitat, la incapacitat, la ignorància, la incompetència, la inoperància i la rendició dels qui diuen que ens governen, davant de no sabem què o qui. O potser ho sabem massa. (El vídeo del comentari de Ricardo Mutti és el que segueix, per si de cas el voleu veure).