dissabte, 30 de març de 2013

PLE EXTRAORDINARI (ORDINARI) MARÇ 2013: "COMO POMPAS DE JABÓN"


Acabe de vore a la televisió, Tve HD, un dels tan nomenats documentals de la 2 i que tan gran audiència tenen; un programa sobre Antonio Machado. Recita una veu en off:

" ... yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón."

i me'n recorde jo del Ple municipal del passat dimecres, tot molt subtil.

Per començar, no hi hagué "lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior", al tractar-se d'un Ple Extraordinari que substituïa a un altre ordinari que hauria d'haver-se celebrat el dijous, però, que no es va celebrar per algun motiu que jo no sé. (No cal dir que el qui l'ha convocat sí que ho sabrà).

Al diari Informació llig que, a Novelda, "el PP reprocha al PSOE que pida cambiar el pleno del "segundo día de mona" i l'equip de govern, del PP, li recorda que la jornada no és festiva i que cal respectar la normativa municipal". I encara diu més: "los socialistas están más pendientes de irse de fiesta que en asumir su responsabilidad y preocuparse por los verdaderos problemas de la población".

Una dona es lamenta a la ràdio per tenir que traure en processó "el Santo Sepulcro a rueda, por no encontrar costaleros".

Aleshores, vista la situació de la normativa municipal, de la mona de Pasqua i dels passos de processó, el primer punt de l'Ordre del Dia fou:"Aprobación, si procede, Modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por los documentos que expida o de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales, a instancia de parte".

Si escoltes al Saló de Plens la frase anterior, dóna ganes d'anar-te'n a casa a sopar, però, la cosa era, com he dit al començament, molt més subtil. Es tracta d'incloure un xicotet paràgraf, a un punt d'una ordenança ja en vigor, que permeta cobrar una taxa per "informes preceptivos para la ejecución de obras por empresas suministradoras y similares", en determinats casos, taxa que serà del 3,2% del "pressupuesto de ejecución material".

És similar a allò que en l'anterior legislatura va dur la corresponent polèmica, la taxa de 12€ per compulsar un document que, fins i tot, fou motiu de diversió a la Retreta de festes. En aquest cas, si "la empresa suministradora o similar" fa obres per valor de 50.000€, per exemple, i toca aplicar-li aquesta taxa per l'informe municipal addient, li cobraran, no 12€ ni 24€, li'n cobraran 1.600€.

El segon punt de l'Ordre del Dia, "aprobación, si procede, Modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras" era encara més ingràvid. Què significa açò? Ens han tornat a pujar l'impost per obres i construccions?

No s'alarmen vostes. Només cal afegir a l'ordenança d'obres el següent:

"aún cuando sea objeto de una orden de ejecución".

Mireu, és con si Cervantes hagués començat el Quijote així: "En un lugar de la Mancha no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, ...".

I després ho pensa bé i diu, vaig a afegir-li "de cuyo nombre no quiero acordarme" que quedarà millor. I el Quijote queda:

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, ...".

Aleshores, quan vosté faça una reforma o una nova construcció, haurà de pagar l'impost corresponent, l'ICIO, com fem tots, però, també l'haurà de pagar si és l'Ajuntament el que, pel motiu que siga, l'obliga a realitzar eixa reforma mitjançant una ordre d'execució, per exemple, quan un determinat edifici amenaça caure a terra i necessita d'una actuació urgent. 

Açò ja és filar prim, veritat? Els dos punts anteriors van ser aprovats per unanimitat i en ambdos casos és va llegir l'informe de la comissió corresponent per part del secretari.

Els dos punts de l'Ordre del Dia següents eren per elegir Jutge de Pau i el seu substitut. El Jutge de Pau actual acaba el seu manament i calia elegir-ne un de nou. Com que només es presentava un candidat el van donar per bo: serà Juan Carlos el Jutge de Pau.

L'any passat ja se'n va nomenar un substitut, però, "s'ha donat per desaparegut", literal, i ara en trien un altre, igualment l'únic candidat que s'ha presentat. També hi hagué unanimitat en les dues eleccions.

Temes molt eteris, com el nombre d'assistents com a públic al Plenari. Després entrarem en la part grossa, diners i pressuposts.

AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!