dilluns, 17 de març de 2014

PREGUNTES? PREGUNTES SÍ, PERÒ, SENSE RESPOSTES.


Amb aquesta nova entrada acabem la crònica de l’últim ple ordinari de l’Ajuntament de Beneixama.

L’11é punt de l’Ordre del Dia era una moció presentada pel Grup Municipal Socialista que copiem ací perquè la puga llegir tothom:

“MOCIÓN PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE BENEIXAMA ASUNTO: COMPROBACIÓN CATASTRAL DE SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS INMUEBLES SITOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEIXAMA 

Este Grupo Municipal solicita que en nuestro término Municipal, en concordancia con los principios de igualdad y de buena actuación por parte del Ayuntamiento, una vez realizadas varias consultas con los técnicos municipales y habiendo comprobado previamente en el padrón del IBI, lo siguiente:
-Que existen varios inmuebles que no están dados de alta o si lo están no contribuyen según su uso real.
-Que habiéndose realizado una subida del tipo impositivo de dicho impuesto durante el ejercicio anterior, creemos que dicha subida se podría revisar de nuevo pero esta vez “a la baja” si todos los inmuebles contribuyesen económicamente en relación con el uso real al que están destinados y así seguiríamos un criterio de igualdad.
         Por todo ello el Grupo Municipal Socialista, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
         1.- Que el Pleno Municipal apruebe la realización de la comprobación por parte de los servicios técnicos municipales o persona que se delegue para tal fin de los padrones del impuesto de bienes de naturaleza rústica y de naturaleza urbana del término Municipal de Beneixama.
         2.- Que se elabore un informe detallado sobre las posibles “altas” o “incidencias” que pudieran observarse por diferir la realidad del uso del inmueble de lo constatado en el padrón.
         3.- Designar a un responsable técnico, para que realice las tareas de su revisión, en el plazo más breve posible.
         4.- Una vez revisado y detectadas las omisiones y/o las altas incorrectas, enviar una carta por parte del Ayuntamiento a quien figure como titular del inmueble en el Registro de la Propiedad, para que voluntariamente se den de alta en el IBI.
         5.- Que enviadas las comunicaciones y dando un plazo razonable para que por los titulares se hagan las oportunas declaraciones de “alta”, sea el Ayuntamiento el que directamente controle y haga un seguimiento de los padrones del IBI y posteriormente si no se han producido todas las “altas  voluntarias”, sea el Ayuntamiento el que inicie los procedimientos necesarios para dar las “altas” por revisión inspectora, por los servicios técnicos municipales.”

Una moció lògica, clara i fàcil d’entendre.

Si fem memòria, a l’anterior legislatura s’iniciaren els tràmits amb SUMA perquè aquesta entitat fes una revisió  del polígon industrial, ja que, com tot el poble sap, hi ha moltes naus que s’han construit però no paguen el que cal.

El que es pretén amb la moció es que, a més de la revisió del polígon industrial, es revisen també els inmobles del casc  urbà que estan sense tributar o que no s’adeqüen a l’ús que hi tenen declarat. Lògic, veritat?

Doncs sembla que no, almenys no per al grup del PP.

Ací comença el “lio”.

Segons el senyor alcalde “ja s’està fent la revisió a la zona industrial. La setmana que ve ja tindrem clar els qui no paguen,... SUMA els dona d’alta d’ofici i ells s’encarreguen de tot,... donen d’alta i després deuen demanar la revisió cadastral...” ( això ja ho sabiem!, ja fa massa temps que es va començar...i encara no s’ha enviat l’informe a SUMA! )

La senyora secretària apunta que hi ha en marxa un pla nacional per a revisar una part del cadastre.

I comença l’alcalde :..que si “podem fer una revisió del sòl”,... que si “la majoria del sòl és rústic”...que si “no vos penseu que hi ha molts que no paguen.. que no són tants..”, etc, etc,..

“La moció es vota?”- diu. “Votem en contra? Ens abstenim?”

Diu que està d’acord amb la moció, però que ja està fent-se, que està iniciat, que ho fa SUMA.

La nostra regidora pregunta: “Però dins del poble esteu fent alguna revisió?”

L’alcalde explica que a la seua segona legislatura el cadastre va fer una revisió completa.

Payà insisteix : ”Però, ara, s’està fent ara alguna cosa? Quina part de la moció no vos sembla bé? Es pot adaptar al que ja esta fent-se, ...”

Però no, encara que diuen que hi estan d’acord, es veu clarament que no la volen aprovar. Ni tampoc la volen adaptar, ni modificar, ni aprovar-la per punts concrets... Que si sí,... que si no... Abstenció? Evidentment és que NO, si s’abstenen s’aprova.

Votació: 5 en contra del PP i 4 a favor del PSOE i JpB.

La veritat, no podem entendre que es vote en contra una moció que demana que tots els immobles de Beneixama paguen els impostos que els corresponen. No es demana que paguem més, ni que paguem menys, no, es tracta de pagar elq ue toca, però, tots.

Si no s’està d’acord amb alguns aspectes de la redacció de la mateixa, es modifiquen, s’adapten i ja està. També es poden aprovar alguns punts i deixar-ne altres... en fi, hi ha moltes possibilitats. Però no la van voler aprovar!

Perquè serà?

ÚLTIM PUNT de l’Ordre del Dia: PRECS I PREGUNTATS.

Ací acabem ràpidament. Com ja hem comentat a la primera entrada de la crònica d’este ple, per una decisió unilateral del nostre alcalde, a partir d’aquesta ssessió del Plenari, ja no es contestarà cap pregunta que no haja sigut presentada per escrit amb el temps reglamentari, nyas, coca! No a partir del següent, no, al de hui ja no es contestarà cap pregunta!

Comencem pels precs formulats pels nostres representants:

-Que els regidors puguen consultar els expedients dels plenaris des d’Internet gràcies a l’administració electrònica, sense necessitat d’anar a l’Ajuntament.

- Estudiar les possibilitats de millorar la festa dels Reis, pensant alguna cosa per a rebre’ls i per a organitzar als xiquets dins de l’església.

- Com que encara tenim el PGOU en marxa, i amb requeriments per subsanar, és el moment oportú per incloure la fitxa de la sèquia mare al llistat de patrimoni protegit.

Per part del PSOE es demana fer el campionat de pin-pon que ja es va suggerir a un altre ple.


PREGUNTES.

Hi havia una pregunta del PSOE presentada per escrit en temps i forma i per tant amb l’obligació de contestar:

“Podrem disposar en esta sessió del projecte de les obres que esta fent el sindicat de Reg en l’horta del nostre terme municipal, que tantes i tantes voltes hem sol·licitat en altres plens, en Juntes de Govern, de paraula...i que encara continuen fent-se, les obres, sense que estiga el projecte a l’Ajuntament?

Resposta del nostre alcalde: SÍ.

Però el projecte no estava al saló de plens, i segons va dir la senyora secretària no estava registrat, això vol dir que no havia passat pel Registre d’Entrada i no constava en cap de lloc que aquest projecte ha arribat a les dependències municipals.  Serà màgia? Haurà arribat volant?. Nosaltres teníem la convicció que tot el que entrava o eixia d’un organisme oficial passava pel Registre.

Sonava a conya, i era això, conya sense ninguna gràcia; davant la sorpresa de tots, (menys dels regidors del PP que semblaven figures de cera), va dir el senyor alcalde: 

-“ Vosatros em pregunteu si podeu vore el projecte i jo vos dic que sí.”

Esta és la resposta a una pregunta d’obligada resposta! Caldrà afinar molt bé amb la formulació de les preguntes si volem alguna resposta coherent i seriosa.

Una altra pregunta amb resposta:

- Com estan els estatuts de Festes?

Resposta del regidor de Festes: "Parats".

Preguntes sense resposta:

- Com està la situació de la casa que està en perill     d’enderrocament al carrer del Cardenal Payà?

- Aneu a solucionar la problemàtica dels contenidors de brossa situats darrere de la cooperativa del vi?

- Teniu un informe o balanç del programa “Dad y se os darà” fins ara?

- Heu demanat (o aneu a demanar) un estudi epidemiològic de la situació dels casos de càncer en la població?

- Quin és el balanç del nadal solidari? Qui ho organitza?

- Hi ha exposicions previstes a la sala d’exposicions? (el regidor de festes apunta que farà l’exposició del concurs de fotografia, però no diu dates ni horaris; la regidora de Cultura diu que ja ens ho dirà).

- Com està el tema de la seu de la UNDEF? Paga el que deu?

Bo, cal recordar que la majoria d’aquestes preguntes venen repetint-se en molts plenaris sense respostes concretes i efectives. Ara toca esperar les que ens han de donar al proper ple ( totes les que no s’han contestat en este són d’obligada resposta al següent).

Salut, companys; i paciència, molta paciència!