dilluns, 5 de novembre de 2012

NORMES QUE S'HAN DE COMPLIR AMB SUFICIENT ANTELACIÓ.


Hui ha publicat el DOCV la declaració d'impacte ambiental de la línia d'alta tensió, tan famosa.
Com a condició addicional a complir, diu: 


"... amb la suficient antelació" a què? Què significa "amb la suficient antelació"?

VOTACIONS.

Normalment el número de regidors d'un ajuntament és un número imparell: per exemple 9. Però, pot donar-se el cas que un d'ells no assistisca a una sessió i en siguen, per exemple, 8. 

Es vota una proposta i el resultat pot ser empat: 4 vots a favor, 4 vots en contra.

Què passa? Quina proposta guanya, el sí o el no? 

En aquest cas decideix el vot de qualitat de l'alcalde o de qui presidisca la sessió.

Aquest desempat el regula la "Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local".

Al seu article 46, apartat 2.d, diu:

"La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de las Corporaciones abstenerse de votar.
La ausencia de uno o varios Concejales o Diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención.
En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente".

No és que el president tinga dos vots, no. En la primera votació no compta el vot de qualitat; és en la segona votació on es compta el vot de qualitat per desfer l'empat que no aportaria cap decisió, la votació quedaria en res. 

Per això es fa una segona votació, i en eixe moment, és quan el vot de qualitat del president decideix. Per exemple:

Primera votació:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 4
Empat.

Segona votació:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 4
Si el president ha votat sí, guanya el sí.
Si el president ha votat no, guanya el no.

Aquesta norma s'aplica a tots els ajuntaments. Inclòs el de Beneixama.


TENIM MOTIUS?

El passat divendres, al Ple Extraordinari, és va votar si l'Ajuntament es personava com a part en determinat procediment judicial que li afecta. Ja sabeu, que després d'un empat en la votació, el vot de qualitat del president va decidir que no es personaria en la causa, que seguirà el seu procediment, sense la presència del nostre ajuntament.

Quins motius aconsellaven la no personació?

Quins aconsellaven personar-se?

El grup municipal de JpB va argumentar el seu vot favorable. El grup municipal del PSPV/PSOE també va deixar constància de la seua opinió favorable.

El vot contrari a la personació, que va guanyar la votació amb els vots del grup municipal del PP, no va aportar argumentació ninguna.

Ací teniu els arguments dels dos grups municipals de l'oposició, tal i com es van llegir, i com se li van lliurar al secretari per incloure'ls a l'acta. L'altre, el contrari a la personació, no el posem ací: no el coneixem.