dimecres, 30 de gener de 2013

PLE ORDINARI DE GENER 2013

Ja està ací. El proper dijous, a les 19,30 hores, tindrà lloc el Ple Ordinari Municipal corresponent al mes de gener de 2013, amb el següent Ordre del Dia:

1. Aprovació de d'esborrany de l'acta anterior, la del Ple del 29 de novembre.

2. Informes d'intervenció sobre el compliment de la "ley de medidas de lucha contra la morosidad" i de seguiment del "plan de ajuste".

3. Aprovació, si procedeix, de les "cláusulas para la formalización de operación de crédito a corto plazo con la Caja de Crédito Provincial para cooperación de la Excma. Diputación de Alicante".

4. Aprovació de la permuta de terrenys de propietat municipal amb d'altres de  propietat de Restaurante Mariola, S.L.

5. Ordenança Municipal Reguladora de l'ús de l'administració electrònica.

6. Modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei d'aigua potable.

7. Mocions i proposicions d'urgència.

8. Decrets d'Alcaldia.

9. Informes d'Alcaaaaaaaaaaaaaaaaldia.

10. Precs i preguntes.


AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!