dissabte, 26 de novembre de 2011

PLE MUNICIPAL ORDINARI

El passat dijous 24 de novembre, a les vint hores, va tindre lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de Beneixama corresponent al mes de novembre i presidit pel senyor alcalde  ANTONIO TEODORO VALDÉS VIDAL.

En l’Ordre del Dia figuraven huit punts, però, en realitat es podien resumir en un punt únic. Millor dit, en una part del punt Informes d’Alcaldia. La resta era accessori, pur tràmit.

El senyor alcalde, tal i com va fer l’anterior ple ordinari amb els temes judicials, va presentar un detallat informe, en aquest cas un INFORME ECONÒMIC sobre els comptes passats, presents i futurs de l’Ajuntament de Beneixama.

Cinc pàgines plenes de dades del programa informàtic Excel, amb els seus quadres i amb negreta per a el que es més important (alguna línia no segueix el mateix tamany, una errada grossa! A la tercera página les l'nies verticals no tenen el mateix ample, què desastre!), va passar a cadascun dels regidors i regidores perquè pogueren seguir el discurs, (no sabem si també s’inclouran a l’acta que redacte el secretari municipal en funcions, que la secretària com sabeu, …etc, etc. [Ací, quant es nomena la secretària, algú del públic es colpetja la galta dreta amb la mà dreta oberta, volen indicar no sabem què, però, de segur que aquesta persona que ho fa sí que ho sap bé]).

El tresorer municipal només va poder agrair a l’alcalde l’informe  i “que no haguera comptat amb ell a l’hora d’elaborar aquesta informació”.

·       PD. A tot el que es diga sobre el ple, recordeu que cal afegir “Jo tinc...”, “Jo personalment ...”, “Jo m’he reunit ...”. “Jo t’he autoritzat ...”, “Jo crec ...”, “Jo m’ho he treballat ...”, .... o, per abreujar, el pronom personal “JO”, si voleu.

dimarts, 22 de novembre de 2011

PLE ORDINARI NOVEMBRE

PUNTO PRIMERO.- Lectura y aprobación si procede de los borradores de actas pendientes de aprobación: de la sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2011 y sesión extraordinaria y urgente de 8 de noviembre de 2011

PUNTO SEGUNDO.- Moción presentada por el grupo municipal PSOE, sobre el impuesto de patrimonio.

PUNTO TERCERO.- Moción presentada por la Agrupación de electores JpB, sobre la declaración de Bien de Relevancia Local de la "Acequia Madre".

PUNTO CUARTO.- Anulación del acuerdo tomado en la sesión Plenaria de fecha 31 de Marzo de 2011, sobre "Acuerdo de delegación en la Diputación Provincial de Alicante de las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos e ingresos de derecho público, y en concreto, de la Tasa de recogida de Basuras y Residuos solidos Urbanos".

PUNTO QUINTO.= Mociones y proposiciones de urgencia.

PUNTO SEXTO.= Informes de alcaldía

PUNTO SÉPTIMO.= Dación de cuenta decretos de Alcaldía desde la última sesión ordinaria

PUNTO OCTAVO.=Ruegos y preguntas.