dimecres, 9 de maig de 2012

JA S'ACOSTA L'ALTA TENSIÓ.

A poc a poc van complint-se els plaços. 

Hui, el BOP, Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, el de la Dipu, (quant me'n recorde del Presi), ha publicat  la RESOLUCIÓN de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se otorga autorización administrativa a Enerstar Villena, SA Unipersonal, para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, denominada Alhorines - Benejama, en los términos municipales de Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama, en la provincia de Alicante, se aprueba su proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (ATLINE/2008/23/03).

El text ho diu ben clar:


"Primero: Otorgar autorización administrativa a Enerstar Villena, SA Unipersonal para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV".

"Segundo: Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación citada".

"Tercero: Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos".

Detalla també nom i cognoms de totes les persones que han presentat al·legacions i els propietaris de les finques afectades.

I també diu: 


Resultando que se dio traslado a los Ayuntamientos de Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado a los referidos Ayuntamientos solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.


En respuesta a tales solicitudes los Ayuntamientos de Cañada, Campo de Mirra y Beneixama presentaron alegaciones, si bien, posteriormente, emitieron cada uno de ellos informe favorable a la instalación proyectada, así como licencia de obras de la parte de la instalación que afecta a sus respectivos términos municipales. 

Al final, només ens queda: 

"Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes."


I devem presentar recurs. I el presentarem tots aquells que no volem línies d'alta tensió al nostre terme municipal.


Potser que el presentem a soles o potser ens ajude l'Ajuntament en la lluita contra les línies d'alta tensió anul·lant el conveni signat amb l'empresa, invalidant també el permís d'obres i redactant un nou informe en contra del projecte d'alta tensió.


Potser ho haurem de fer a títol individual o potser l'Ajuntament done suport a les reivindicacions dels seus ciutadans i pense en un millor futur pel nostre poble.
dimarts, 8 de maig de 2012

SANITAT PÚBLICA.

El Conseller de Sanitat va visitar ahir La Romana per explicar el nou model de la sanitat pública valenciana que prepara la Generaltat.

Allí va dir que  el model garantitza que "la sanidad siga siendo pública, de calidad, universal y, sobre todo, sostenible, es decir que se pueda mantener económicamente en la actual situación en la que las administraciones públicas tienen menos ingresos como consecuencia de la crisis, y después de unos años en los que se ha invertido mucho en nuevas infraestructuras".

Hui, a Beneixama, ens dirà el mateix:

Hi ha hospitals privats i serveis privatitzats, però, la sanitat continua sent "més pública".

De major qualitat, més barata, o siga amb menys diners públics, però, de "major qualitat", per exemple, les "grans millores" que tenim a l'atenció sanitària local.

S'ha retallat l'atenció a diferents grups de "persones", però, continua sent universal.

I, per suposat "sostenible". Hem pagat el sistema sanitari públic amb els nostres impostos i ara podrem tornar a pagar-lo amb les receptes. L'última retallada de 10.000 milions en sanitat i educació la dedicarem ara a fer "sostenible" Bankia.

Les coses són així i ells, després de 17 anys de gestió de la sanitat valenciana, són els que tenen la solució a tots els nostres problemes. Culpables només n'hi ha un, Zapatero. Com a molt uns quants més, tots nosaltres.