dissabte, 15 de desembre de 2012

PLE ORDINARI NOVEMBRE 2012: IMPOSTOS I TAXES.


"aprobaciónprovisionalsiprocedeexpedientemodificaciónpuntualnº6delasnormassubsidiariasdelplaneamientmunicipalaprobaciónsiprocedeexpedientemodificaciónderéditosnº4/2012porcréditosextraordinariosaprobaciónsiprocedeexpedientededeclaracióndeprescripciónybajadederechosdepresupuestoscerradospendientesdecobroaprobaciónsiprocedeexpedientededeclaracióndenodisponibilidaddecréditosderivadosdelaobligacióndereducirlapagaextraordinariadelmesdediciembreaempleadospúblicosaprobaciónsiprocedegrabacióndeaudiodelassesionesdeplenodelayuntamientodebeneixamaaprobaciónsiprocedereglamentoreguladordelassesionesdelplenoaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzafiscaldelmpuestodebienesinmueblesaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzafiscaldelimpuestodeconstruccionesinstalacionesyobrasaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporocupacióndeterrenosdeusopúblicolocalconmercancíasmaterialesdeconstrucciónescombrosvallaspuntalesasnillasandamiosyotrasinstalacionesanálogasaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporocupacióndeterrenosdeusopúblicolocalconmesassillastribunasytablaosconfinalidadlucrativaaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporlosdocumentosqueexpidaodequeentiendalaadministraciónolasautoridadesmunicipalesainstanciadeparteaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporlaprestacióndeserviciosdeescuelasdeportivasgimnasioysaunaaprobaciónsiprocedemodificacióndelaordenanzareguladoradelatasaporlaprestacióndelserviciodeaguapotableaprobaciónsiprocedeordenanzareguladoradelagestióndeecoparqueaprobaciónsiprocedepadrónfacturaciónaguapotablealcantarilladoytratamientodebasurascorrespondienteal3ertrimestrede2012aprobaciónsiprocederectificacióndefichadelinventariodebienesmunicipalaprobaciónsiprocedecesióndeterrenoscorrespondientesavialespúblicosaprobaciónsiprocedeconveniodecolaboraciónentrelaexcma.diputaciónprovincialdealicanteyelayuntamientodebeneixamaparalaadopcióndelplandemodernizacióndelosayuntamientosdelaprovinciadealicanteratificaciónsiprocedeacuerdodelajuntadegobiernolocalsobredíasfestivoslocalesanualidad2013aprobaciónsiprocededelegaciónenlajuntadegobiernolocalparadeclaracióndeobrasdeespecialinterésoutilidadpúblicareguladasenelart.103.2adelr.d.l.2/2004deltextorefundidodelaleyreguladoradelashaciendaslocalesdacióndecuentasdelcumplimientodelaleydemedidasdeluchacontralamorosidad"..

Açò que acabe de copiar són els punts 2, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 de l'ordre del dia d'un Ple Ordinari de trenta punts.

On vos parega, introduïu les expressions:

- Ja s'ha vist en la comissió, en la junta de govern, ...
- S'aprova?
- Votem?
- Aprovat.

I tindreu una versió més o menys fidel, del que fou la sessió del Ple.

És que tots els regidors i regidores han assistit a la reunió de la junta de govern? Tots són membres de la comissió d'hisenda? Tots han pogut llegir l'expedient complet del Ple? I el públic, que no és membre de cap junta, de cap comissió, ni ha vist cap expedient? Què saben de tot açò?

El que li conta, és clar. Açò no és una sessió d'un Plenari Municipal públic. Almenys les normes legals no  diuen això d'un Ple d'un ajuntament.

I després, que figurarà a les actes? Els dictaments complets sense haver-se llegit? El que s'ha contat com a resum? Si figuren els dictaments complets, l'acta no serà l'acta del Ple. Allí molts d'aquests dictaments no s'han llegit, la majoria.

Quan a l'esborrany de l'acta figure el dictamen complet de la "modificación puntual nº6 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal", no serà el que es va dir i llegir al Ple, l'acta no reflexarà el que al Ple va passar.

Totes aquestes coses es repeteixen un punt darrera l'altre i un Ple darrere l'altre.

I dintre de tot aquest rastre, hi ha alguna cosa que caldria conéixer millor?

- Al punt sisé, es va parlar de l'eliminació de la paga extra de desembre al funcionariat. Per a l'Ajuntament de Beneixama, 15.766€ que els funcionaris no cobraran pel Nadal; 15.766€ que no podran gastar en els comerços de la nostra localitat. Una mesura més per al foment del comerç local. Gràcies don Mariano, gràcies don Cristobal, gràcies don Luis...
Diu l'Alcalde que aquests diners "es destinaran en futurs exercicis a plans de pensions". Els funcionaris de la Generalitat Valenciana coneixen bé els plans de pensions d'alguna conselleria.
Per començar i trencar el gel, pregunta l'Alcalde al Secretari: "Vols defendre-ho?" -amb un somriure. Divertit, veritat?

- Els punts seté i huité tractaven sobre gravacions. Gravacions d'audio dels plens municipals per ajudar al secretari en la redacció de l'acta. S'aprova la possibilitat de gravar els Plens i s'aprova el reglament, (reglament?).
I pregunta la regidora de JpB: De quina manera es farà quan hi haja una discrepància en la redacció?
I aquí està el "quid" de la qüestió. Sempre que hi haja dubtes s'utilitzarà la gravació? Siga qui siga qui la demane? Encara que s'haja d'escriure el que es va dir i no el que es volia haver dit? Gravar les sessions és fàcil, només cal prèmer el botonet roig. Fer l'ús correcte de les gravacions potser més problemàtic.
"La redacció de l'Acta és a criteri del Secretari" -diu la regidora portaveu del PP. Molt ben dit. Ningú ho sabia, però, ha quedat clar. Ara, només cal esperar que el criteri del Secretari i el criteri de la gravació siguen coincidents.

- I arribem al punt que fa nou per assabentar-nos que l'Ajuntament ens puja, una altra vegada, l'IBI (l'Impost de Bens Immobles, el que paguem per la casa on vivim). Ja l'havien pujat pel famós Pla de Pagament a Proveïdors; ara un poc més per al 2014 i 2015. A l'Alcalde no li agrada, però, "les circumstàncies són les que són". Unes vegades per llei i altres per les circumstàncies, però, a pagar, tots nosaltres.
Apunta el regidor del PSOE que si pagaren tots igual no calia pujar tant l'IBI; si pagaren totes les cases del poble, l'Ajuntament tindria més ingressos sense necessitat de pujar continuament els impostos.
Els regidors de Junts per Beneixama votaren en contra de la pujada, com ja van votar en contra del Pla de Pagament i del Pla d'Ajust.
S'ha de pagar el que es deu a qui ha donat un servei a l'Ajuntament? Per suposat que s'ha de pagar. I per què es deuen eixos diners? Hi ha administracions que no li paguen a l'Ajuntament el que li deuen. Si eixes administracions pagaren, podria pagar l'Ajuntament els seus proveïdors? Clar que sí.
Però resulta que l'administració comunitària no paga i per pagar els deutes cal pujar els impostos que paguem nosaltres.
Què no tenen diners a la Generalitat? Si fa uns mesos erem líders mundials en quasi tot. Què no poden demanar un crèdit a Bancaixa, per exemple? O a la CAM? Ho han intentat amb el Banc de València?

- I no va acabar ahí la cosa. Després s'aprova pujar diferents taxes: 
Per cursos de natació: els adults el 12,5% i els xiquets i xiquetes el 25%.
Per ocupació de terrenys d'ús públic quan tenim obrers a casa, per exemple: 25% i 37,5% depenen de la superfície de carrer que ocupem.
Si es tracta d'una grua: 56,25%
I si traiem taules i cadires al carrer o a la plaça?: segons la superfície ocupada el 39% i, llegiu bé, la quota fixa el 178% (PSOE i JpB van votar en contra).
Però, podem buscar consol: diu l'Alcalde que "s'incrementen un poc" i que els ajuntaments veïns "tenen encara més".
"Ho aprovem?" -pregunta. "S'aprova".

Permeteu-me, per acabar, fer memòria:

"Ayer, martes y 13, ( deberíamos ser supersticiosos y pensar que era una fecha indicada para darnos un susto),se celebró el primer pleno Extraordinario de la Legislatura. Y el tema estrella era la subida de los impuesto unánime por el equipo de gobierno de nuestro pueblo. ...¿Qué ha pasado? Sencillo, que han subido los impuestos y tasas un7%,...
El fomento del deporte, ayuda en la mejora de la sociedad, evita ya no solo el sedentarismo, sino que aumenta la sociabilidad de los individuos, y las instalaciones están para su uso, para el fomento y el apoyo de este tipo de vida beneficiosa para la colectividad.
No hay que tener afan por obtener dinero de las escuelas deportivas, esto no es un "negocio privado", tenemos un sentido de servicio público...
Bueno, podría continuar diciendo todas las subidas, pero solo pensar que todos los impuestos y tasas que pagamos al Ayuntamiento nos van a "vaciar el bolsillo" en un 7% más...
... que todos los pueblos del alrededor lo tenían más allá del 3%, y ¿si todos se tiran a un pozo tenemos que ir detrás?. Esa no es una respuesta adecuada a una subida de impuestos, solo por que todos lo "hagan" no tengo el por que "hacerlo "yo. Cada pueblo es un mundo."

Són frases publicades pel  Blog "OPOSICON CRITICA DE BENEIXAMA" el 14 de novembre de 2007, quan el PP local era oposició.